Laatste herziening privacyverklaring: 17-02-2023

PrivacyVerklaring

Natuurlijk hecht ik als ondernemer groot belang aan de privacy van de gebruikers van mijn website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteer ik een aantal kernwaarden. Deze lees je hieronder in mijn privacyverklaring.

Informeren

Ik wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik jouw persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken

Ik zie erop toe op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gebruikte diensten.

Je gegevens blijven bij Dash of Ginger

Ik geef je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben.

Beveiligen

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van eventuele partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken.

Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en neem daarom ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dash of Ginger.

Ik respecteer jouw wettelijke rechten

Op basis van de wet heb je beschikking over verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeer ik je daarover.

In deze privacyverklaring lees je terug hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en je recht op privacy in acht houd.

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?

Afhankelijk van de door mij via de website aangeboden diensten, kunnen de persoonsgegevens die je via mijn website kunt achterlaten worden gebruikt voor het onderstaande doel:

Contactformulier en blog

Indien je vragen hebt of mij wilt spreken, kun je me altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om je naam en contactgegevens in te vullen. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Dash of Ginger e-mailadres via een met SSL versleutelde verbinding en worden niet opgeslagen in de database van de website. Ik gebruik deze uitsluitend om je vraag te behandelen en om mijn dienstverlening te verbeteren.

Ik houd een blog bij op de verzamelpagina Blogs. Per blogpost kun jij als bezoeker reacties achterlaten. Gevraagd wordt om je naam en contactgegevens in te vullen. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Dash of Ginger e-mailadres via een met SSL versleutelde verbinding en worden niet opgeslagen in de database van de website. Ik gebruik deze uitsluitend om je reactie te beoordelen, eventueel te plaatsen en er zelf op te reageren via de blogpost.

Ik verwerk je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of ik dit op grond van de wet mag of moet doen. 

 

Cookies van Google

 

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de G4 Analytics-dienst. Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken ter verbetering van mijn diensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd via de instellingen die ik gebruik om je privacy maximaal te waarborgen: je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dankzij deze instellingen is de privacywet niet van toepassing op de data die Dash of Ginger verzamelt. De verzamelde geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

 

Door het gebruiken het contactformulier laat je bepaalde gegevens bij Dash of Ginger achter. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik verwerk de volgende gegevens: 

* De naam die je invult in het contactformulier

* Het e-mailadres en telefoonnummer dat je invult in het contactformulier

* Alle verdere informatie die je me verstrekt via het contactformulier

 

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dash of Ginger. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik eventueel van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdracht van je persoonsgegevens indienen. Of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Beide stuur je naar de onderstaande contactgegevens. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek. Zorg er dan voor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder. Hiervoor heb ik een geldig identiteitsbewijs nodig.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Dash of Ginger wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht inzake de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen. Dit kan bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Verstrekking van gegevens aan derden

 

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en mij, of tenzij enige wettelijke bepaling mij hiertoe verplicht. De partijen die ik mogelijk nodig heb voor de uitvoering van de door jouw aangevraagde diensten zijn:

* Hostingpartijen en mijn softwareleveranciers

* Google Analytics

* Betaaldienstverleners en bezorgdienstverleners

* In overleg ingeschakelde derde partijen voor de uitvoering van onze overeenkomst

 

Websites van derden 

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die op enig moment door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom raad ik aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Wijzigingen voorbehouden

 

Ik behoud mij het recht voor om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Daarom verdient het aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen en feedback

 

Ik controleer met regelmaat of mijn privacyverklaring nog voldoet inzake de wet en mijn dienstverlening. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met mij opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Dash of Ginger

e-mailadres: info@dashofginger.nl