Laatste herziening algemene voorwaarden: 05-03-2024

Algemene Voorwaarden

 

Zodat we allebei weten waar we aan toe zijn. Maar ik hou mijn Algemene Voorwaarden graag simpel, wel zo makkelijk.

Op wie zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou als opdrachtgever en mij als opdrachtnemer. Handel je namens een derde partij, dan gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. De opdrachtgever (jij dus) is aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Overeenkomsten kunnen mondeling en schriftelijk gesloten worden, beide vormen zijn rechtsgeldig. Offertes zijn vrijblijvend en tot 14 dagen na verzending geldig.

Aanlevering van teksten

1. Het is mijn verantwoordelijkheid om jou en je bedrijf goed te leren kennen, zodat ik ook goede, correcte teksten lever. Daar doe ik mijn uiterste best voor, maar ik kan geen garanties geven over de te behalen resultaten van mijn teksten. Ik verwacht van jou als opdrachtgever dat je mij waarheidsgetrouw informeert over het gewenste onderwerp en je verwachtingen.

Ik verwerk je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven – of ik dit op grond van de wet mag of moet doen. 

2. Ik heb een leveringsplicht die ik vóór de deadline die we samen overeenkomen vervul, tenzij dat om een zwaarwegende reden niet haalbaar blijkt – wat ik uiteraard voortijdig met je communiceer. Ik heb te allen tijde het recht een opdracht voor aanvang te weigeren, waarbij betalingsverplichting komt te vervallen.

3. Alle wijzigingen en correcties zijn inclusief tot de lengte van 1 feedbackronde en tot 30 dagen na originele levering van de tekst. Wijzigingen en correcties die na deze termijn of na de eerste feedbackronde worden aangevraagd, worden per uurtarief in rekening gebracht

4. Ik lever mijn teksten digitaal aan in Word-, Google Doc- of PDF-bestand, tenzij anders overeengekomen.

 

Betalingsverplichtingen

 

5. Betalingen dienen binnen 30 dagen na verzending factuur voldaan te worden.

6. Bij betaalproblemen ben ik bereid een betalingsregeling te treffen. Hiervan dien jij mij als opdrachtgever op de hoogte te stellen vóór de (wettelijke) betaaltermijn van 30 dagen afloopt.

7. Je staat als opdrachtgever te allen tijde in je recht een opdracht tussentijds stop te zetten. Reeds verricht werk wordt wel in rekening gebracht op basis van de uren die ik tot moment van stopzetting in jouw opdracht heb gestoken. Wanneer ik de opdracht onverhoopt stop moet zetten vervalt je betalingsverplichting vanaf de niet-gemaakte afgesproken uren, tenzij de reden voor mijn afbreking van de opdracht gemotiveerd is door een vertrouwensbreuk of andersoortig wangedrag van jou als opdrachtgever.

8. Bij verzuim betaling zonder bericht, binnen de wettelijke termijn of overeengekomen betalingsregeling, wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim. Ik hou hierbij de wettelijke rente aan zoals bepaald voor handelstransacties door de overheid. Als je ook na aanmaning niet betaalt ben je mij ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

9. Bij opdrachten vanaf een factuurbedrag van 1000 euro exclusief btw geldt een aanbetalingsplicht van ten minste 50% van de totaalsom. In goed overleg en schriftelijk vastgelegd kan dit percentage bijgesteld worden. Het door mij oppakken en voltooien van opdrachten vanaf een factuurbedrag van 1000 euro ex btw geschiedt pas na ontvangst van aanbetaling. Ik ben niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van vertraging, veroorzaakt door betalingsverzuim van jou als opdrachtgever.

 

Auteursrecht

 

10. Ik behoud, indien van toepassing, het recht om mij te beroepen op auteursrecht.

11. Ik heb te allen tijde het recht te eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst.

12. De publicatierechten van de teksten worden pas na volledige betaling aan jou overgedragen. Ik heb het recht om te sommeren voortijdige publicaties terug te laten trekken.

13. Mijn werk is alleen voor vruchtgebruik van opdrachtgever, en mag niet doorverkocht of overgedragen worden ter publicatie aan derden. Bij overtreding van deze voorwaarde ben jij als opdrachtgever aansprakelijk voor de inkomstderving die ik oploop door het onrechtmatig overdragen van mijn werk aan derden, en zullen deze op jou verhaald worden.

 

Aansprakelijkheid

14. Ik ben niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door onjuistheden, onwettige of onvolledige informatie in de teksten, derving van inkomsten en het niet behalen van een deadline. Bij akkoord opdracht stem jij als opdrachtgever in met deze voorwaarden.

15. Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

16. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Overleg en kilometervergoeding

 

17. Kennismakingen, overleg en meetings vinden virtueel plaats, tenzij anders overeengekomen. Indien er meer tussentijds overleg gewenst is dan vooraf overeengekomen of geoffreerd, dan wordt deze tijd op basis van mijn uurtarief in rekening gebracht.

18. Is een ontmoeting, vergadering of het verrichten van werkzaamheden op locatie gewenst? Dat is mogelijk. Tot maximaal 30 minuten reistijd met de auto vanaf Nijmegen reken ik geen uurtarief voor mijn reistijd.

19. Is de locatie waar je met mij wilt spreken of werken meer dan 30 minuten reistijd met de auto verwijderd van Nijmegen? Dan breng ik de reistijd boven die 30 minuten in rekening aan de hand van mijn uurtarief.

20. Mijn verplaatsingskosten bereken ik tegen een kilometervergoeding á € 0,23 per kilometer. Deze kosten worden apart vermeld op de factuur.

Vragen en feedback

 

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, kun je contact met mij opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Dash of Ginger

e-mailadres: info@dashofginger.nl