Laatste herziening algemene voorwaarden: 21-10-2022

Algemene Voorwaarden

 

Zodat we allebei weten waar we aan toe zijn. Maar ik hou mijn Algemene Voorwaarden graag simpel, wel zo makkelijk.

Op wie zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou als opdrachtgever en mij als opdrachtnemer. Handel je namens een derde partij, dan gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. De opdrachtgever (jij dus) is aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Overeenkomsten kunnen mondeling en schriftelijk gesloten worden, beide vormen zijn rechtsgeldig. Offertes zijn vrijblijvend en tot 14 dagen na verzending geldig.

Aanlevering van teksten

1. Het is mijn verantwoordelijkheid om jou en je bedrijf goed te leren kennen, zodat ik ook goede, correcte teksten lever. Daar doe ik mijn uiterste best voor, maar ik kan geen garanties geven over de te behalen resultaten van mijn teksten. Ik verwacht van jou als opdrachtgever dat je mij waarheidsgetrouw informeert over het gewenste onderwerp en je verwachtingen.

Ik verwerk je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of ik dit op grond van de wet mag of moet doen. 

2. Ik heb een leveringsplicht die ik vóór de deadline die we samen overeenkomen vervul, tenzij dat om een zwaarwegende reden niet haalbaar blijkt- wat ik uiteraard voortijdig met je communiceer. Ik heb te allen tijde het recht een opdracht voor aanvang te weigeren, waarbij betalingsverplichting komt te vervallen.

3. Alle wijzigingen en correcties zijn inclusief tot de lengte van 1 feedbackronde en tot 30 dagen na originele levering van de tekst. Wijzigingen en correcties die na deze termijn of na de eerste feedbackronde worden aangevraagd, worden per uurtarief in rekening gebracht

4. Ik lever mijn teksten digitaal aan in Word, Google Doc of PDF bestand, tenzij anders overeengekomen.

 

Betalingsverplichtingen

 

5. Betalingen dienen binnen 14 dagen na verzending factuur voldaan te worden.

6. Bij betaalproblemen ben ik bereid een betalingsregeling te treffen. Hiervan dien jij mij als opdrachtgever op de hoogte te stellen vóór de betaaltermijn van 14 dagen afloopt.

7.Je staat als opdrachtgever te allen tijde in je recht een opdracht tussentijds stop te zetten. Reeds verricht werk wordt wel in rekening gebracht. Wanneer ik de opdracht onverhoopt stop moet zetten vervalt je betalingsverplichting, tenzij de reden voor afbreking opdracht gemotiveerd is door een vertrouwensbreuk of andersoortig wangedrag van opdrachtgever.

8. Bij verzuim betaling binnen de termijn zonder bericht wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim. Als je ook na aanmaning niet betaalt ben je ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

Auteursrecht

 

9. Ik behoud, indien van toepassing, het recht om mij te beroepen op auteursrecht.

10. Ik heb te allen tijde tijde het recht te eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst.

11. De publicatierechten van de teksten worden pas na volledige betaling aan jou overgedragen. Ik heb het recht om te sommeren voortijdige publicaties terug te laten trekken.

12. Mijn werk is alleen voor vruchtgebruik van opdrachtgever, en mag niet doorverkocht of overgedragen worden ter publicatie aan derden. Bij overtreding van deze voorwaarde ben jij als opdrachtgever aansprakelijk voor de inkomstderving die ik oploop door het onrechtmatig overdragen van mijn werk aan derden.

 

Aansprakelijkheid

13. Ik ben niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door onjuistheden, onwettige of onvolledige informatie in de teksten, derving van inkomsten en het niet behalen van een deadline. Bij akkoord opdracht stem jij als opdrachtgever in met deze voorwaarden.

14. Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

15. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Vragen en feedback

 

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, kun je contact met mij opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Dash of Ginger

e-mailadres: info@dashofginger.nl