PrivacyVerklaring

Leer hoe ik je privacy waarborg in deze Privacyverklaring.

Natuurlijk hecht ik als ondernemer groot belang aan de privacy van de gebruikers van mijn website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteer ik een aantal kernwaarden. Deze lees je hieronder in mijn privacyverklaring.

Dash of Ginger privacyverklaring.

Informeren

Ik wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik jouw persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken

Ik zie erop toe op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gebruikte diensten.

Je gegevens blijven bij Dash of Ginger

Ik geef je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben.

Beveiligen

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van eventuele partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken.

Ik respecteer jouw wettelijke rechten

Op basis van de wet heb je beschikking over verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeer ik je daarover.

In deze privacyverklaring lees je terug hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en je recht op privacy in acht houd.

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?

Afhankelijk van de door mij via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die je via mijn website kunt achterlaten worden gebruikt voor het onderstaande doel:

Contactformulier

Indien je vragen hebt of mij wilt spreken, kun je me altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om je naam en contactgegevens in te vullen. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgestuurd naar het Dash of Ginger e-mailadres via een met SSL versleutelde verbinding en worden niet opgeslagen in de database van de website. Ik gebruik deze uitsluitend om je vraag te behandelen en om mijn dienstverlening te verbeteren.

Ik verwerk je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of ik dit op grond van de wet mag of moet doen.

Op welke grondslagen verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik verwerk je persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerk ik jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst

Voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van mijn diensten, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Door het gebruiken het contactformulier laat je bepaalde gegevens bij Dash of Ginger achter. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik verwerk de volgende gegevens:

  • Je contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
  • Je naam
  • Eventuele verder informatie die je mij via het contactformulier verschaft

Verstrekking van gegevens aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en mij, of tenzij enige wettelijke bepaling mij hiertoe verplicht. De partijen die ik mogelijk nodig heb voor de uitvoering van de door jouw aangevraagde diensten zijn:

  • Hostingpartijen en mijn softwareleveranciers
  • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten
  • In overleg ingeschakelde derde partijen voor de uitvoering van de overeenkomst

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en neem daarom ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dash of Ginger.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom raad ik aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Ik maak op deze website geen gebruik van cookies voor de bezoekers. Die moet je zelf kopen 😉

Wijzigingen voorbehouden

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Daarom verdient het aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dash of Ginger. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik eventueel van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdracht van je persoonsgegevens indienen. Of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Beide stuur je naar de onderstaande contactgegevens. Ik reageer zo snel mogelijk op je verzoek. Zorg er dan voor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Autoriteit Persoonsgegevens

Dash of Ginger wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Dit kan bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen & feedback

Ik controleer met regelmaat of ik nog aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact

Dash of Ginger Copywriting
dashofgingercopywriting@gmail.nl